De geriatriefysiotherapeut

De geriatriefysiotherapeut is de specialist op het gebied van het fysiek functioneren van kwetsbare ouderen en ouderen met co-multimorbiditeit.

Geriatriefysiotherapeut en kwetsbare ouderen

Wat is het domein van de geriatriefysiotherpeut?
Kwetsbaarheid is op verschillende manieren te definiëren, maar kan over het algemeen gezien worden als een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten, zoals vallen en opname in het ziekenhuis. Er zijn geen harde criteria om kwetsbaarheid vast te stellen. Bij kwetsbaarheid is vrijwel altijd sprake van complexe problematiek, andersom hoeft niet. Factoren die in combinatie met elkaar ouderen kwetsbaar maken zijn onder andere het ontbreken van een sociaal netwerk, recent verlies van een partner, alleenstaand zijn, lage sociaaleconomische status, laaggeletterde zijn en een recente ziekenhuisopnamen. Hoewel het primaire aangrijpingspunt van de geriatriefysiotherpeut het fysiek functioneren is, neemt de geriatriefysiotherpeut alle voor kwetsbaarheid relevante factoren expliciet mee in de diagnostiek en de behandeling. De belangrijkste focus van de geriatriefysiotherpeut is om samen met de patiënt en zijn of haar omgeving te werken aan onderhoud of verbetering van voor de patiënt relevante activiteiten waarbij het vooral gaat over de rol die oudere wil vervullen in de samenleving. Indien nodig kunnen andere disciplines geconsulteerd of ingezet worden. Vanwege deze brede focus en de vanzelfsprekendheid om samen te werken met andere disciplines, is de geriatriefysiotherapeut bij uitstek geschikt om een sleutelfunctie te vervullen in de vaak complexe zorg voor kwetsbare ouderen.

Advies voor verwijzing naar de geriatriefysiotherpeut:
Patiënten met complexe en/of multipele problematiek en een probleem of vraagstuk op het gebied van fysiek functioneren. In het bijzonder patiënten die door de huisarts, geriater of specialist ouderengeneeskunde als kwetsbaar omschreven worden of te maken hebben met co- en of Multi-morbiditeit kunnen doorverwezen worden naar de geriatriefysiotherapeut.

Slijmbeursontsteking Deurne - Fysiotherapie Deurne - Fysio Jansen

De geriatriefysiotherapeut

  • Brengt de hulpvraag en de omgeving van kwetsbare ouderen gestructureerd in kaart
  • Houdt de kwetsbare oudere patiënt in beweging en op de been
  • Leert de oudere patiënt (en de mantelzorgers) omgaan met beperkinge
  • Verbetert lichamelijke functioneren en het meedoen aan voor de patiënt relevante activiteite
  • Probeert verdere achteruitgang te vertragen of te voorkome
  • Stelt ouderen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren
  • Bewaakt de continuïteit in de vaak complexe zorg voor ouderen

 

Tevens:

  • Houdt de geriatriefysiotherpeut rekening met en is gespecialiseerd in fysiotherapie bij Multi-morbiditeit: zoals hartdalen, COPD, Parikinsonisme, Dementie, Sarcopenie en Artrose
  • Kan de geriatriefysiotherpeut ondersteunen bij een valscreening en/of inzetten van effectieve valpreventie interventies
  • Baseert de geriatriefysiotherapeut zijn/haar handelen op de meest recente wetenschappelijke evidentie
Oefenruimte - Fysio Fitness - Fysio Deurne - Fysio Jansen

Wat kan de geriatriefysiotherapeut voor je betekenen?

Geriatriefysiotherpeuten behandelen, indien nodig, aan huis. Zo zijn zij goed op de hoogte van de omstandigheden en de sociale context van de kwetsbare oudere. De geriatriefysiotherpeut gaat uit van de hulpvraag van de oudere patiënt. Vanuit zingeving wordt de oudere patiënt door de geriatriefysiotherapeut gestimuleerd en gecoacht om aan de eigen gestelde doelen te werken. De geriatriefysiotherpeut geeft advies aan de oudere patiënt maar vooral ook aan zijn zorgnetwerk. De geriatriefysiotherpeut stemt de behandeling af met andere zorgverleners en mantelzorgers en zorgen zo voor gecoördineerde, samenhangende en dus doelmatige zorg rond de kwetsbare oudere. Dit garandeert de zo noodzakelijke continuïteit en kwaliteit van zorg. De geriatriefysiotherpeut kan een sparringpartners zijn voor de huisarts en de praktijkondersteuner ouderenzorg in complexe casuïstiek.

Onze achtergrond
De geriatriefysiotherpeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare ouderen met meervoudige, complexe gezondheidsproblemen. Hij/zij heeft kennis van veroudering, pathologie en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren op basis van een zevenjarige academische opleiding (Msc). De geriatriefysiotherpeut is geregistreerd in het Centraal Kwalitieitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG).

Afspraak inplannen?

Wil je een afspraak inplannen? Je kunt ons bereiken door te bellen naar het telefoonnummer: 0493 – 242121 of stuur een e-mail naar info@fysiopraktijkjansen.nl.

Geriatriefysiotherapeut David Jansen

Geriatriefysiotherapeut David Jansen Fysio Jansen Deurne